good day

goodday.jpg

vintage analog zenit b

© 2011 josef thomas petsovits